Pravidla nakupování

PRAVIDLA INTERNETOVÉHO OBCHODU

2KARKO

 

§ 1
Obecná ustanovení

 1. Internetový obchod KARKO dostupný na https://www.ekarko.cz provozuje Robert Karkowski podnikající pod názvem KARKO Robert Karkowski, ul. Krzeszowska 62, místnost IV, 23-400 Biłgoraj, DIČ: 7262391324, IČO: 060726428.
 2. V jakékoli záležitosti související s fungováním Internetového obchodu by nás měl Zákazník kontaktovat telefonicky + 48 12 200 20 50, e-mailová adresa: office@2karko.com.
 3. Tento Řád vymezuje zejména pravidla používání Internetového obchodu, pravidla a postup při uzavírání Kupních smluv se Zákazníkem na dálku prostřednictvím Obchodu, jakož i práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, včetně reklamačního procesu.
 4. Pravidla a Obchod, jehož prostřednictvím se provádí velkoobchodní prodej Zboží, jsou určeny pouze Podnikatelům, kteří dokončili proces registrace Účtu v Internetovém obchodě.
 5. Podmínkou pro uzavření smlouvy o poskytování služeb a kupní smlouvy je, že si zákazník prostuduje Pravidla a akceptuje je. Pravidla jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené se Zákazníkem.
 6. Zákazníci mají přístup k těmto Pravidlům kdykoli na záložce „Nákupní řád“. Tyto Pravidla si lze také stáhnout ve formátu PDF nebo vytisknout.

 

§ 2
Definice

 1. Pro účely těchto Pravidel mají následující pojmy význam:

1) Ceny - uvedené v eurech (EUR) nebo v jiné měně, odměna splatná Prodávajícímu za převod vlastnictví Zboží na Zákazníka v souladu s Kupní smlouvou. Cena nezahrnuje náklady na doručení, které závisí mj. od způsobu jejího provedení, pokud podmínky propagace používané Obchodem nestanoví jinak.

2) Zákazník – podnikatel uzavírající smlouvy o prodeji na dálku s prodávajícím nebo zájemce o poskytování dalších služeb prodávajícím elektronickými prostředky. Předpokládá se, že Zákazník, který není fyzickou osobou, je zastoupen zástupcem oprávněným zastupovat Zákazníka podle platných právních předpisů.

3) Občanský zákoník - zákon ze dne 23. dubna 1964 - Občanský zákoník (tj. Sbírka zákonů z roku 2022, pol. 1360, v platném znění)

4) Účet - soubor údajů uložených v Internetovém obchodě a v ICT systému Prodávajícího týkající se daného Zákazník a jím zadané objednávky a uzavřené smlouvy, pomocí kterých může Zákazník zadávat objednávky a uzavírat Kupní smlouvy.

5) Zásady ochrany osobních údajů a cookies Internetového obchodu 2KARKO - dokument stanovující podrobná pravidla pro zpracování osobních údajů a používání cookies. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookies jsou k dispozici na webových stránkách prodávajícího a tvoří přílohu č. 1 Pravidel.

6) Podnikatel - rozumí se jím zejména fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, právnická osoba a organizační složka, která není právnickou osobou, které zvláštní zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, bez ohledu na to, zda se jedná o veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt, vykonávající samostatně obchodní, profesní, živnostenskou, řemeslnou a svobodnou činnost.

7) Pravidla - tyto pravidla s přílohami, upřesňující pravidla pro uzavírání smluv o prodeji na dálku prostřednictvím Internetového obchodu, pravidla pro plnění těchto smluv, práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy a pravidla pro reklamační řízení. V rozsahu služeb poskytovaných elektronicky tvoří Pravidla a jeho přílohy předpisy uvedené v Čl. 8 zákona ze dne 18. července 2002 - o poskytování elektronických služeb. Všechny přílohy tvoří nedílnou součást Pravidel, pokud není výslovně uvedeno jinak.

8) Internetový obchod (dále také jen „Obchod“) – webová stránka provozovaná Prodávajícím, dostupná na těchto elektronických adresách: https://www.ekarko.cz/, prostřednictvím které může Zákazník získávat informace o Produktu a jeho dostupnosti a zadávat objednávky Zboží nebo objednávat poskytnutí služby.

9) Prodávající - Robert Karkowski působící pod jménem: KARKO ROBERT KARKOWSKI, ul. Krzeszowska 62, p. IV, 23-400 Biłgoraj, DIČ: 7262391324, IČO: 060726428.

10) Zboží - movitá věc nabízená Prodávajícím, kterou může Zákazník zakoupit v Internetovém obchodě. Veškeré zboží nabízené v internetovém obchodě je zcela nové a bylo legálně uvedeno na trh. 

11) Obsah - jakékoli informace, data, prvky, materiály, algoritmy, schémata, díla, označení, loga, názvy, znaky, symboly, popisy a fotografie Zboží od Prodávajícího nebo jeho partnerů, bez ohledu na jejich povahu, formát a způsob uložení nebo prezentace.

12) Kupní smlouva - smlouva o prodeji Zboží uzavřená dálkově prostřednictvím Internetového obchodu mezi Prodávajícím a Zákazníkem, jejímž předmětem je Zboží dostupné v Obchodě.

13) Služba prodávajícího – služba poskytovaná prodávajícím nebo subdodavatelem (např.: (např. dodání zboží, pojištění, záruka, doplňkové služby atd.)

14) Zákon o poskytování elektronických služeb - Zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (tj. Sb. z roku 2020, bod 344, ve znění pozdějších předpisů)

 1. Kdykoli uvedené definice výše použijte jednotné číslo k označení označené činnosti, osoby nebo věci, tyto definice platí obdobně pro množné číslo, a pokud je použito množné číslo, platí tyto definice obdobně i pro jednotné číslo.

 

§ 3
Podmínky užívání Obchodu

 1. Používání Internetového obchodu je možné za předpokladu, že Zákazníkem používaný ICT systém splňuje tyto minimální technické požadavky:

1) přístup k tabletu, chytrému telefonu, tabletu, PC, mobilnímu zařízení s přístupem k síti Internet;

2) nainstalovaný a aktuální operační systém Windows, Android nebo iOS;

3) používání webového prohlížeče:

a) MicorsoftEDGE s povolenými ActiveX, JavaScript a povolenými soubory cookie nebo

b) Mozilla Firefox verze 15 nebo novější s povoleným JavaScript a povolenými soubory cookie nebo

c) Google Chrome verze 12 nebo novější s povoleným JavaScript a soubory cookie nebo

d)Safari verze 10 nebo novější s povoleným JavaScript a soubory cookie nebo

4) mít aktivní e-mailový účet (e-mail),

5) minimální rozlišení obrazovky je 1024x768 pixelů,

6) software pro otevírání souborů připojených k e-mailům ve formě souborů PDF, např. Adobe AcrobatReader.

 1. Prodávající informuje, že náklady vyplývající z využívání sítě Internet Zákazníkem se odvíjejí od ceníku telekomunikačního operátora nebo poskytovatele Zákazníkem využívané služby přístupu k Internetu. Tyto náklady a případné další náklady související se zajištěním technických podmínek uvedených v odst. 1 výše budou účtovány Zákazníkovi.
 2. Prodávající vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby byl přenos dat prostřednictvím internetu v rámci používání Obchodu bezpečný.
 3. Prodávající prohlašuje, že bez ohledu na to, jaké kroky podnikne k zabezpečení Obchodu, by měli Zákazníci vzhledem k veřejné povaze internetu počítat s rizikem získání a úpravy údajů Zákazníka neoprávněnými osobami. Pro zvýšení bezpečnosti svých zařízení a dat by zákazníci měli používat vhodná technická opatření, která minimalizují výše uvedená rizika používáním antivirových programů a ochranou identity uživatelů internetu.
 4. Jakékoli mimořádné známky provozu Obchodu, zejména odlišný vzhled Obchodu, dříve neobvyklé zprávy, obrázky, bez předchozí informace zaslané Prodávajícím Zákazníkům ohledně možnosti takových událostí, mohou znamenat pokus o nezákonné převzetí hesla nebo jiné protiprávní jednání třetích osob. Za takových okolností se doporučuje, abyste Obchod okamžitě přestali používat.
 5. Prodávající využívá mechanismus „cookies“, které se ukládají na pevný disk koncového zařízení Zákazníka, když Zákazník používá Obchod. Používání „cookies“ je zaměřeno na správné fungování Obchodu na koncových zařízeních Zákazníků. Tento mechanismus neničí koncové zařízení Zákazníka a nemění konfiguraci koncových zařízení Zákazníka ani software nainstalovaný na těchto zařízeních. Každý zákazník může zakázat mechanismus „cookies“ ve webovém prohlížeči svého koncového zařízení. Provozovatel uvádí, že zakázání „cookies“ může způsobit potíže nebo znemožnit používání Obchodu.
 6. V případě potřeby provedení údržby Obchodu nebo zavedení změn do jeho provozu mohou být některé nebo všechny funkcionality dočasně nedostupné. O případných potížích bude Prodávající Zákazníka informovat prostřednictvím zpráv zobrazených v Obchodě.

 

§ 4

Služby poskytované prostřednictvím Obchodu

 1. Prodávající prostřednictvím Obchodu poskytuje Zákazníkům služby elektronickými prostředky (dále také jen „Služby“).
 2. V Obchodě jsou dostupné následující elektronické služby: 

a) vedení Zákaznického účtu;

b) umožnění zadávání objednávek zboží dostupného v Internetovém obchodě a uzavírání prodejních smluv;

c) zasílání e-mailových zpráv - souhlas se zasíláním e-mailových zpráv je dobrovolný;

 

    3. Služby jsou poskytovány za podmínek stanovených v Pravidlech.

 

§ 5
Účet Zákazníka

 1. Zákazník získá přístup k Účtu po zaregistrování Účtu. Služba Účet umožňuje zákazníkům využívat funkcionalitu Internetového obchodu, včetně možnosti přečíst si Ceny zboží a provést objednávku Zboží a uzavřít Kupní smlouvu.
 2. Za účelem registrace Účtu je Zákazník povinen:

1) pečlivě si přečíst Pravidla a přijmout je zaškrtnutím příslušného políčka;

2) vyplňte registrační formulář dostupný na adrese: Registrace, a poté klikněte na tlačítko „Registrovat“ nebo na jiné ekvivalentní znění.

 1. Zákazník v rámci registrace poskytuje:

1) společnost Zákazníka;

2) adresa sídla;

3) daňové identifikační číslo;

4) telefonní číslo;

5) e-mailová adresa;

6) Heslo

 1. Registraci účtu může provést pouze Zákazník sám nebo osoba oprávněná Zákazníka samostatně zastupovat (včetně člena představenstva, zmocněnce, advokáta nebo jiné osoby k tomu určené Zákazníkem).
 2. Po správném vyplnění registračního formuláře obdrží Zákazník od Prodávajícího potvrzení o registraci prostřednictvím e-mailu. Aktivace účtu proběhne po schválení Prodávajícím.

Okamžikem umožnění přístupu Zákazníka k Účtu je mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena smlouva o poskytování elektronických služeb za účelem vedení Účtu na dobu neurčitou.

 1. Při registraci Účtu, stejně jako při používání Obchodu, by měl Zákazník uvádět pravdivé, přesné, úplné a nezavádějící údaje. Zákazník je výhradně odpovědný za správnost údajů poskytnutých při registraci a používání Obchodu, včetně osobních údajů, a to jak svých, tak třetích osob. V případě poskytnutí údajů třetích osob Zákazník prohlašuje, že má příslušné oprávnění / souhlas těchto osob k poskytnutí těchto údajů, včetně osobních údajů, a k uzavření Kupní smlouvy. V případě změny údajů uvedených při registraci je Zákazník povinen neprodleně aktualizovat údaje v Obchodě, nejpozději do 14 dnů od vzniku takové změny.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si další vyjádření a doklady. Informace o dalších dokumentech, které jsou zákazníci povinni zaslat prodávajícímu, budou uvedeny v e-mailu zaslaném prodávajícím poté, co zákazník vyplní registrační formulář.
 3. V situaci, kdy údaje Zákazníka vyžadují dodatečné ověření, nebo v případě důvodných obav o zabezpečení Účtu nebo uzavření Kupní smlouvy, zejména pokud jde o neoprávněné převzetí Účtu jinou osobou, Prodávající může:

1) podmínit užívání Obchodu potvrzením Zákazníkem prostřednictvím příslušných dokladů jeho důvěryhodnosti;

2) pozastavit Účet na dobu určitou nebo neurčitou. Kontakt a ověření může probíhat také prostřednictvím Prodávajícího navázáním kontaktu se Zákazníkem mimo Obchod, včetně telefonu nebo e-mailu.

 

§ 6
Objednávky - Kupní smlouva

  1. Ceny uvedené na webových stránkách Internetového obchodu jsou následující ceny:

1) pro zákazníky s evropským daňovým identifikačním číslem (DIČ-EU) - čisté ceny (tj. bez DPH);

2) v případě zákazníků, kteří nemají evropský DIČ (DIČ-EU) - je zobrazena hrubá cena (tj. včetně DPH platného v místě plnění Kupní smlouvy).

 1. Za účelem předložení nabídky ke koupi Zboží musí Zákazník podat objednávku. Objednávka se provádí vyplněním příslušného formuláře na webových stránkách Internetového obchodu a kliknutím na tlačítko označené: „Objednat a zaplatit“ nebo jiný ekvivalent. Po kliknutí na finalizační tlačítko „Objednat a zaplatit“ nebo jiný ekvivalent bude mít Zákazník možnost vybrat si způsob platby a bude automaticky přesměrován do platebního okna provozovaného externím dodavatelem k provedení platby za objednávku nebo – v případě platby bankovním převodem - na webové stránky Obchodu s pokyny k provedení platby.
 2. Pokyny pro zadání objednávky jsou také k dispozici v návodu: Jak nakupovat?
 3. Podmínkou plnění objednávky je poskytnutí údajů Zákazníkem umožňujících ověření Zákazníka a příjemce Zboží, tj.:

1) Firma Zákazníka;

2) adresa vhodná pro odeslání objednaného Zboží;

3) e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a

4) údaje nezbytné pro vystavení faktury.

 1. Po správném provedení objednávky Zákazníkem zašle Prodávající informaci o objednávce na e-mailovou adresu Zákazníka. Tato informace není potvrzením přijetí nabídky Zákazníka. Jedná se pouze o informaci, že Prodávající obdržel objednávku.
 2. Poté Prodávající ověří, zda lze objednávku přijmout k realizaci.
 3. Pokud Prodávající přijme objednávku zákazníka k provedení, zašle mu e-mailem informaci o potvrzení objednávky k provedení. Po obdržení takového prohlášení zákazníkem je mezi stranami uzavřena Kupní smlouva.
 4. Prodávající si vyhrazuje, že v situaci, kdy se ukáže, že vyřízení objednávky zadané zákazníkem je nemožné, může navrhnout následující řešení:

1) zrušení celé objednávky - volba této možnosti zákazníkem uvolňuje Prodávající od povinnosti realizovat objednávku;

2) zrušení objednávky v části, ve které její realizace není možná v přiměřené lhůtě - volba této možnosti Zákazníkem osvobozuje Prodávajícího od plnění objednávky, pokud to není nemožné;

3) rozdělení objednávky a upřesnění termínu plnění objednávky na část, jejíž realizace není zpočátku možná volba této možnosti Zákazníkem způsobí, že dodávka bude realizována v samostatných zásilkách, přičemž Zákazníkovi nevznikají dodatečné náklady na dodání související s rozdělením objednávky.

 1. Strany jsou vázány údaji uvedenými v zaslaném souhrnu objednávky přijaté k realizaci, tj. zejména: Cena, Vlastnosti Produktu, jeho vlastnosti, prvky obsažené v sadě, termín a způsob dodání.
 2. Informace na stránkách Obchodu včetně popisy Zboží, Ceny nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku, ale pouze výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku. Zákazník odesláním objednávky podává Prodávajícímu nabídku na koupi konkrétního Zboží. K uzavření kupní smlouvy dojde, když Prodávající potvrdí přijetí objednávky k provedení za podmínek uvedených v odstavci 5 výše.
 3. Celková cena za objednané Zboží včetně poplatků za dopravu Zboží a případných dalších nákladů se může lišit v závislosti na Zákazníkem zvoleném způsobu platby, o kterém bude údaj umístěn v platebním formuláři vedle příslušného pole pro výběr způsobu platby.
 4. Zákazník podáním objednávky prohlašuje, že souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur a opravných faktur v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v procesu objednávání.
 5. Objednávky může zadávat pouze Zákazník sám nebo osoba oprávněná Zákazníka samostatně zastupovat, např. člen představenstva nebo zmocněnec pověřený Zákazníkem k tomuto účelu.
 6. Prodávající má právo měnit ceny Zboží, zavádět a odebírat Zboží, poskytovat slevy na jednotlivé Zboží a provádět a rušit akce. Změny se mohou týkat i Zboží přidaného Zákazníkem do košíku – dokud Zákazník nezvolí možnost „Koupit a zaplatit“ nebo jinou ekvivalentní možnost.
 7. Pouhé přidání Produktu do košíku se nerovná jeho Objednávce nebo rezervaci, což znamená, že pokud není Zákazníkem řádně Objednaný, může být objednán a zakoupen jiným Zákazníkem.
 8. Prodávající informuje, že uchovávání, ochrana a sdílení dat objednávky a kupní smlouvy probíhá prostřednictvím e-mailu.

 

§ 7
Platby

 1. Platbu za Zboží lze provést způsobem zvoleným v době objednání.
 2. Zákazník si může zvolit způsob platby, podrobně specifikovaný v záložce Formy platby, zahrnující zejména:

1) Tradiční převod (produkt je odeslán po připsání platby na bankovní účet Prodávajícího)

2) Platby  (výběrem této Objednateli vzniknou dodatečné náklady ve výši 5% z hodnoty zadané objednávky).

 1. V případě platby platební kartou se datum dokončení objednávky počítá od okamžiku kladné autorizace transakce.
 2. Datum odeslání Zboží se prodlužuje o dobu mezi zadáním objednávky a datem připsání platby na bankovní účet Obchodu.
 3. Ceny přepravy jsou uvedeny v ceníku doručení.
 4. Podmínkou pro vydání Zboží je zaplacení Zboží a zásilky.
 5. Zákazník je povinen provést platbu do 3 pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.
 6. V případě, že Zákazník neprovede platbu ve lhůtě uvedené v odst. 7, má prodávající právo do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy od kupní smlouvy odstoupit, a to bez stanovení dodatečného termínu platby pro zákazníka. Zákazník v tomto případě obdrží e-mail o zrušení objednávky, což znamená, že Prodávající odstupuje od kupní smlouvy. E-mail zaslaný zákazníkovi o zrušení objednávky se rovná odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy.

§ 8
Zaslání zboží

 1. Náklady na dodání objednaného zboží hradí Zákazník, pokud ze slevy, akcí nebo samostatných ujednání mezi stranami nevyplývá jinak.
 2. O možných způsobech a dostupných dodacích lhůtách bude zákazník informován prostřednictvím objednávkového formuláře nebo e-mailem.
 3. Zakoupené Zboží je doručeno způsobem a na adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce.
 4. Objednané zboží je prodávajícím zasíláno prostřednictvím kurýrních společností nebo dle dohody stran. Dostupný způsob doručení se může lišit v závislosti na sídle zákazníka a zemi, do které je objednávka odeslána. O omezeních souvisejících s dodáním Zboží je Zákazník informován na začátku objednávky.
 5. Termín dodání objednaného Zboží závisí na místě, kam má být objednané Zboží doručeno. Dodací lhůta závisí rovněž na způsobu a formě dodání dohodnuté mezi Stranami kupní smlouvy.
 6. V případě dodání Zboží prostřednictvím přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat zásilku včas a způsobem přijatým pro tyto zásilky. Zjistí-li Zákazník ztrátu nebo poškození Zboží během přepravy, je Zákazník povinen učinit veškeré kroky potřebné ke zjištění odpovědnosti přepravce provádějícího dodávku.

§ 9
Odpovědnost Prodávajícího

 1. Zákazník využívá Obchod dobrovolně.
 2. Prodávající provádí průběžný dohled nad technickým fungováním Obchodu, zajišťuje jeho řádný provoz, nezaručuje však stálou dostupnost všech služeb nabízených v rámci Obchodu, jakož i jejich bezchybný či bezporuchový provoz.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za případné přerušení provozu Obchodu z technických důvodů, zejména nutnost jeho údržby, špatná kvalita internetového připojení, poškození nebo závada telekomunikačních zařízení, výpadek telekomunikační sítě, výpadek telekomunikační sítě, případná závada na telekomunikační síti, případná závada na internetovém obchodě. nebo jednání třetích stran.
 4. Prodávající poskytuje na zakoupené Zboží záruku v délce 24 měsíců..
 5. Odpovědnost prodávajícího v rámci záruky dle čl. 558 § 1 občanského zákoníku, je vyloučena.
 6. Prodávající odpovídá pouze za škodu způsobenou zákazníkovi úmyslným pochybením a pouze za skutečnou škodu, která však nesmí přesáhnout hodnotu zadané objednávky.
 7. Prodávající nenese odpovědnost zejména:

1) za ušlý zisk;

2) za narušení fungování Obchodu způsobené vyšší mocí, poruchou zařízení nebo neoprávněným zásahem zákazníků a škody, které mohly v důsledku těchto událostí vzniknout, i když by způsobily ztrátu dat;

3) za neprovedení nebo nesprávné provedení služeb poskytovaných elektronicky, pokud je způsobeno třetími osobami, zejména telekomunikačními operátory, e-mailovými operátory, poskytovateli telekomunikačních linek a elektřiny;

4) za jednání a opomenutí třetích stran, včetně poskytovatelů pošty, kurýrních společností, internetových služeb atd.;

5) za nemožnost nebo obtíže při používání Obchodu z důvodů přičitatelných Zákazníkovi, zejména za ztrátu hesla Zákazníkem nebo držení jeho hesla třetími osobami nebo zadání objednávky neoprávněnými osobami;

6) za škody vzniklé Zákazníkovi v důsledku používání Obchodu způsobem, který není v souladu s jeho zamýšleným použitím nebo je v rozporu s ustanoveními Pravidel;

7) za chování Zákazníků, jakož i za obsah poskytovaný nebo publikovaný Zákazníky. Obsah zveřejněný zákazníky není názory Prodávajícího.

8. Výhody a břemena spolu s rizikem náhodné ztráty nebo poškození Zboží přecházejí na Zákazníka po svěření zboží Prodávajícím dopravci, který se zabývá přepravou těchto věcí k dodání Zákazníkovi. Prodávající v takovém případě neodpovídá za jednání či opomenutí dopravce, zejména za ztrátu, vadu nebo poškození Zboží vzniklé od okamžiku převzetí Zboží k přepravě až do jeho předání Zákazníkovi, jakož i pokud jde o zpoždění přepravy zásilky.

9. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky v případě chyb na stránkách Obchodu, včetně nesprávných údajů o Cenách Zboží.

§ 10

Povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník má právo používat Obchod za podmínek stanovených v těchto Pravidlech.
 2. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizika spojeného s užíváním internetu včetně Obchodu.
 3. Prodávající nese plnou odpovědnost za nepravdivá prohlášení a ujištění a za nedodržení povinností vyplývajících z těchto Pravidel nebo uzavřené smlouvy.
 4. Zákazník je povinen:

1) používat Obchod v souladu s platnými Nařízeními a platnými zákony;

2) nedoručování nebo přenos obsahu zakázaného platnými zákony v rámci Obchodu;

3) používat Obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování;

4) zdržet se šíření obchodních informací v rámci Obchodu, které by byly považovány za spam;

5) nezpřístupňovat Účet neoprávněným osobám;

6) bezpečně ukládat heslo k svému Účtu a nesdělovat je třetím stranám;

7) neprodleně informovat Prodávajícího prostřednictvím e-mailu o jakémkoli neoprávněném použití Účtu;

8) průběžně aktualizovat údaje poskytnuté při registraci Účtu a následném používání;

 1. Zákazník se zavazuje, že nebude podnikat zejména následující kroky:

1) bránit nebo stěžovat ostatním Zákazníkům v používání Obchodu, zejména prostřednictvím „hackingových“ aktivit;

2) používat Obchod nebo jeho obsah k účelům, které jsou v rozporu s Pravidly nebo platnými zákony;

3) provádět spamování, phishing nebo jiné aktivity zaměřené na nezákonné shromažďování informací;

4) nahrát software nebo jiné materiály obsahující škodlivý kód, včetně virů, trojských koní nebo jiných;

5) upravovat, přizpůsobovat, poskytovat sublicence, překládat, prodávat, přeprogramovávat, dekompilovat nebo rozebírat jakoukoli část obchodu;

6) odstranit všechna označení právní ochrany, včetně autorských práv a ochranných práv k ochranné známce, obsažená v Obchodě;

7) používat Obchod způsobem, který může způsobit škodu, porušit zájmy Prodejce nebo jiných Zákazníků;

8) zasílat jakékoli reklamní nebo propagační informace, včetně spamu, tzv řetězové dopisy nebo jiné podobné akce.

§ 11

Slevy, akce

 1. Prodávající může poskytnout zákazníkovi slevy.
 2. Zákazník má právo využít akce poskytované Prodávajícím.
 3. Podmínky pro výpočet slev a akcí jsou sjednány individuálně s Prodávajícím.
 4. Případné slevy a akce budou účtovány po přidání zboží do košíku.

§ 12
Ochrana soukromí

 1. Prodávající je správcem osobních údajů Zákazníků využívajících Obchod.
 2. Údaje budou zpracovávány za účelem realizace smlouvy o poskytování služeb, Kupní smlouvy, správy reklamací, plnění zákonných povinností uložených správci, plnění dalších zákonem odůvodněných účelů správce nebo příjemců údajů a za účelem účely, ke kterým zákazník udělí dobrovolný souhlas, včetně marketingových účelů.
 3. Osobní údaje poskytnuté Prodávajícímu jsou poskytovány dobrovolně s tím, že neposkytnutí některých údajů brání vytvoření Účtu nebo odeslání a vyřízení objednávky Zákazníka.
 4. Zákazník může také vyjádřit samostatný souhlas se zasíláním reklamních a propagačních materiálů z Obchodu prostřednictvím Newsletteru / e-mailu.
 5. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu, požadovat ukončení jejich zpracování a vznést námitku proti jejich zpracování.
 6. Podrobná pravidla pro zpracování osobních údajů a používání souborů cookie jsou popsána v zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookie, dostupných v záložce Zásady ochrany osobních údajů.

§ 13
Duševní vlastnictví

 1. Obchod nebo jeho jednotlivé prvky, včetně zejména jednotlivého Obsahu, kompilací materiálů a studií, jsou chráněny polským a mezinárodním právem, zejména zákonem ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech souvisejících. Prodávající si vyhrazuje, že ochrana vlastnických práv Obchodu se vztahuje i na veškeré materiály, které jsou zákazníkům poskytovány elektronickými prostředky, zejména e-mailem.
 2. Prodávající uděluje Zákazníkovi při zahájení užívání Obchodu licenci k užívání Obchodu v souladu s jeho zamýšleným účelem, taková licence je udělena pouze pro povolené osobní použití a neopravňuje Zákazníka k udělování dalších licencí ani k užívání obchod pro jiné účely.
 3. Bez písemného souhlasu Prodávajícího je zakázáno upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, přenášet, přetiskovat, sublicencovat, vytvářet kolektivní díla z poskytnutého Obsahu.
 4. Zákazník prohlašuje, že:

1) nenáleží mu žádná práva, včetně autorských či souvisejících práv k Obsahu, kromě práva na užití způsobem uvedeným v Pravidlech a nad rámec práv k obsahu, včetně jím zveřejněných názorů. Zákazník nemá právo na jakékoli nahrávání, reprodukci, sdílení, publikaci nebo šíření Obsahu, pokud takové povolení nevyplývá z ustanovení zákona nebo Pravidel;

2) nemá právo na jakékoli zásahy do Obsahu, zejména není oprávněn zasahovat do obsahu, struktury, formy, grafiky, mechanismu ovládání či jiných prvků Internetového obchodu; nesmí provádět žádné změny, doplňky, úpravy nebo jiné akce v obsahu kromě těch, které jsou výslovně povoleny podle těchto Pravidel;

3) Zákazník bere na vědomí, že Obsah včetně např. rad a pokynů nenahrazuje rady a pokyny poskytnuté odborníkem nebo jinou kompetentní osobou po podrobné analýze konkrétního případu a všech jeho okolností;

4) zveřejněním obsahu v Obchodě, včetně zejména fotografií a názorů, které tvoří díla, ve smyslu zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech souvisejících - uděluje Prodávajícímu nevýhradní a bezplatnou licenci k jejich užití pro dobu neurčitou Prodávajícím těchto děl, která zahrnuje zejména veřejné sdílení díla tak, aby k němu měl každý přístup na jím zvoleném místě a čase (Internet). Licence se uděluje ve vztahu k následujícím oblastem použití:

 1. záznam díla a reprodukce jakoukoli technikou, zejména digitálními technikami a technikami počítačového záznamu v jakémkoli systému a na jakémkoli nosiči;
 2. použití zcela nebo zčásti v on-line síti, včetně vkládání do paměti počítače nebo šíření v multimediální síti, včetně internetu, mobilních telefonních sítí nebo zpřístupňování v digitální podobě v neomezeném počtu vysílání a objemů;
 3. použití v Obchodě, na stránkách jiných webů spolupracujících s Prodávajícím, v počítačových programech a v mobilních aplikacích;
 4. použití v jakékoli formě pro účely informací, propagace a reklamy a poskytování služeb v rámci Obchodu;
 5. sdílení takovým způsobem, aby k nim měl každý přístup na místě a v čase, který si sám zvolí (včetně Internetu);
 6. překlad, adaptace, přeskupení nebo jakékoli jiné změny;
 7. provádění a povolování třetím stranám vyvíjet, měnit, upravovat a produkovat odvozená díla;

5) uděluje Prodávajícímu povolení k vypracování studie a jejích prvků, které jsou předmětem licence, jakož i k užívání a nakládání s těmito studiemi pro účely služeb poskytovaných Prodávajícím.

 1. Zákazník se zavazuje nezveřejňovat názory, které obsahují odkazy na externí webové stránky, mají propagační nebo reklamní charakter nebo obsahují údaje třetích osob nebo porušují práva třetích osob.

§ 14
Nabytí účinnosti a změny Pravidel

 1. Zákazník může smlouvu o poskytování elektronických služeb včetně vedení Účtu kdykoli s okamžitou účinností vypovědět, přičemž o tom informuje Prodávajícího e-mailem na následující e-mailovou adresu: office@2karko.com.
 2. Účinným ukončením smlouvy o poskytování služeb v oblasti vedení Účtu dochází ke smazání Zákaznického Účtu v Obchodě.
 3. Prodávající má právo s okamžitou účinností vypovědět smlouvu o poskytování služeb souvisejících s Účtem v případě zastavení nebo převodu služby e-shopu Prodávajícího na třetí osobu, nebo porušení zákona nebo ustanovení Pravidel Zákazníkem. Prohlášení o ukončení smlouvy o poskytování služeb Účtu se zasílá na adresu spojenou se Zákaznickým Účtem.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo smazat Účet nebo dočasně zablokovat používání Obsahu a služeb Zákazníkům, kteří porušují nebo nerespektují ustanovení Nařízení, jakož i jakýmkoliv způsobem porušují zájmy Zákazníka nebo jiných Zákazníků. Posouzení výskytu výše uvedeného nežádoucího chování zůstává na uvážení Prodávajícího.

§ 15
Ukončení smlouvy

 1. Tato Pravidla platí od 01.08.2022
 2. Tato Pravidla mohou být z právních nebo technických důvodů změněna a informace o změnách Pravidel budou zobrazeny jako zpráva na webových stránkách Obchodu, a také zaslány Zákazníkům e-mailem uvedeným při registraci Účtu - nejpozději 14 dnů před vstupem změněných Pravidel v platnost. Během této doby by Zákazník měl přijmout nová ustanovení Pravidel nebo je odmítnout zasláním příslušného e-mailu na e-mailovou adresu: office@2karko.com.
 3. Prodávající informuje, že odmítnutí přijetí změn Pravidel je stejné jako odstranění Účtu z Obchodu, a pokud Prodávající provádí objednávku odeslanou a přijatou Obchodem, výsledek ukončení smlouvy o poskytování služeb proběhne dokončením předmětné objednávky.
 4. Veškeré objednávky přijaté prodávajícím k provedení před datem změny Řádu jsou realizovány na základě ustanovení těchto Řádu, která byla platná v den zadání objednávky Zákazníkem.

§ 16
Závěrečná ustanovení

 1. Ve věcech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí příslušná ustanovení polského práva, zejména ustanovení občanského zákoníku, zákona o poskytování elektronických služeb a zákona o autorském právu a právech s ním souvisejících - v aktuálně platných zněních.
 2. V případě, že některé z ustanovení těchto Pravidel bude považováno za neplatné nebo neúčinné, zůstávají zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Ustanovení těchto Pravidel, neplatná nebo neúčinná, budou nahrazena ustanoveními, která jsou právně platná a plně účinná, jakož i jim nejvíce podobná.
 3. Případné spory vzniklé v souvislosti s fungováním Obchodu, včetně uzavřených Prodejních smluv, budou řešeny soudem příslušným pro sídlo Prodávajícího a podléhají polskému právu.
 4. Prodávající prohlašuje, že není velkým podnikatelem ve smyslu čl. 4c zákona ze dne 8. března 2013 o nadměrném prodlení v obchodních transakcích.
 5. Prodávající informuje, že některé prvky obchodu, včetně Pravidel, byly přeloženy do jiných jazyků. Původním jazykem Pravidel, webových stránek a veškeré komunikace Společnosti s Uživateli je polština. V případě jakýchkoli pochybností týkajících se přeloženého obsahu uvedeného v předchozí větě jsou řešeny odkazem na původní jazykovou verzi, s výjimkou absolutně použitelných ustanovení zákona je nutné je řešit na základě jiné jazykové verze.
 6. Zákazník není oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu Prodávajícího vyjádřeného pod hrozbou neplatnosti převést svá práva nebo povinnosti ze smlouvy uzavřené s Prodávajícím (zcela ani zčásti) na třetí osoby.

Získejte slevu 24%

Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium